User Tools

Site Tools


nizkoenergeticke_domy

S�casn� mana�ment spolocnosti DENYSTAV s.r.o., ktor� sa zaober� v�stavbou n�zkoenergetick�ch rodinn�ch domov na kl�c pre V�s pripravil mno�stvo zmien a dal�ie vylep�enia, ktor� viedli k v�voju a zdokonalovaniu technologick�ho postupu v�stavby n�zkoenergetick�ch domov. Ide o kon�trukcn� syst�m, ktor� splna naozaj tie najn�rocnej�ie krit�ri�, tepeln� a akustick� vlastnosti n�zkoenergetick�ch domov.

Taktie� m�me pre V�s pripraven� aj energetick� pas�vne domy. Tieto domy s� �� dnes vo svete zn�me, ale vyrie�enie ich r�znorod�ho designu pri zachovan� jeho funkcnosti nebolo jednoduch�.

Pre na�ich klientov m�me pripraven� komplexn� slu�by. Priprav�me V�m projektov� dokument�ciu na mieru konkr�tneho pozemku a podla Va�ich �elan�, kompletn� dokument�ciu pre stavebn� povolenie a vo v�c�ine lokal�t sprostredkujeme aj k�pu staven�ho pozemku.

Na�a stavebn� technol�gia je navrhnut� tak, aby priniesla klientom co najv�c�ie pohodlie a �sporu casu a financn�ch prostriedkov pri zachovan� t�ch najpr�snej��ch technologick�ch postupov a vysok�ho �tandardu na�ich n�zkoenergetick�ch stavieb.

Pou�it�m n�ho stavebn�ho syst�mu dosiahneme a� 80% �sporu na prev�dzkov�ch n�kladoch za teplo a a� 30% �sporu v obstar�vac�ch n�kladoch s porovnan�m s klasickou, alebo inou montovanou stavbou.

Ver�me vo Va�u schopnost pri rozhodovan� sa vo v�bere dod�vatela a technol�gie na v�stavbu V�ho n�zkoenergetick�ho domu. Spr�vnou volbu V�m praje

nizkoenergeticke_domy.txt · Last modified: 2014/12/08 20:48 (external edit)